SPORTA KOMPLEKSA “RTU ĶĪPSALAS PELDBASEINS”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Sporta kompleksa telpu slēgtajā zonā atļauts staigāt tikai tīros gumijas maiņas apavos, ja tādu nav, jāiegādājas bahilas Sporta kompleksa informācijas centrā un tās jāvalkā uz apaviem visu Sporta kompleksa slēgto telpu apmeklējuma laiku;
1.2. Nodarbības sporta zālēs Klients apmeklē atbilstošā apģērbā un tīros sporta (maiņas) apavos; trenažieru zālē jāatrodas tikai atbilstošos slēgtos sporta apavos;
1.3. pirms jebkura peldbaseina apmeklējuma obligāti jānomazgājas dušā bez peldkostīma/peldbiksēm;
1.4. katrs sporta kompleksa klients pats atbild par savu veselības stāvokli, sporta nodarbību laikā kontrolējot savu pašsajūtu; ja parādās kādas nepatīkamas sāpes vai galvas reiboņi, diskomforta sajūta, nekavējoties ir jāpārtrauc nodarbība un jāvēršas pie trenera, vai jāvēršas pēc palīdzības Sporta kompleksa informācijā;
1.5. Sporta komplekss neatbild par negadījumiem un gūtajām traumām, kas radušās Sporta kompleksa apmeklētāja nevērības vai iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā;
1.6. pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli peldbaseina/sporta nodarbību apmeklējuma laikā, bērna uzvedību peldbaseinā un/vai citās Sporta kompleksa telpās;
1.7. lielajā peldbaseinā tiek ielaisti bērni no 7 gadu vecuma ar stabilām peldētprasmēm;
1.8. bērni līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) peldbaseinus drīkst apmeklēt tikai pieaugušo vai Sporta trenera klātbūtnē un atrodas šo personu stingrā uzraudzībā;
1.9. klients ir atbildīgs par savām personīgajām mantām, Sporta komplekss neuzņemas atbildību par garderobē, ģērbtuves skapīšos un citur atstātajām materiālajām vērtībām un autostāvvietā atstāto automašīnu;
1.10. klients apņemas ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos apmeklētājus; Sporta kompleksa telpās ir aizliegts skūt jebkuru ķermeņa daļu, dušās un pirtīs lietot skrubjus, medu, griezt nagus un tml.;
1.11. klientam savas higiēnas un drošības dēļ, apmeklējot saunu, zem sevis ir jāklāj dvielis;
1.12. klients apzinās, ka peldbaseins, sauna un sporta zāle ir jāatbrīvo 15 minūtes pirms Sporta kompleksa darba laika beigām;
1.13. klients apņemas izturēties saudzīgi pret inventāru, pēc nodarbības izmantoto inventāru nolikt tam paredzētajā vietā (gan trenažieru, aerobikas, boksa, fizioterapijas zāļu, gan peldbaseinu grupu un individuālajās nodarbībās);
1.14. atrodoties Sporta kompleksā, Klients ievēro drošības tehnikas, ugunsdrošības un sanitāros noteikumus;
1.15. Sporta kompleksa teritorijā aizliegts ienest stikla pudeles;
1.16. apmeklējot peldbaseina nodarbības, nepieciešami personīgie mazgāšanas piederumi, peldkostīms vai peldbikses;
1.17. peldbaseinā atļauts peldēties tikai peldbiksēs, nevis peldšortos ar kabatām;
1.18. visiem peldbaseinu apmeklētājiem jālieto peldcepures;
1.19. baseinā atļauts peldēt, uzrādot sarkanu vai dzeltenu aproci. Apmeklēt nodarbības trenažieru, aerobikas un boksa zālēs atļauts, uzrādot trenerim zaļu vai dzeltenu aproci. Ja šo marķieru nav, instruktors vai treneris ir tiesīgs baseinā vai sporta zālēs neielaist;
1.20. sporta zālēs lietoto inventāru (trenažierus, paklājiņus, bumbas) pēc lietošanas jānotīra ar tam paredzēto šķīdumu un salvetēm;
1.21. boksa zāli drīkst apmeklēt tikai kopā ar treneri, gan grupu nodarbību laikā, gan individuālajās nodarbībās;
1.22. ārpus abonementā norādītā laika jāiegādājas vienreizējā biļete;
1.23. noteikumu pārkāpumu, bojāta inventāra, pazaudētas skapīša atslēgas, pārtērēta apmeklējuma laika gadījumā Sporta kompleksa informācijas centra darbinieki ir tiesīgi pieprasīt soda naudu no klienta par veikto pārkāpumu; ja apmeklētājs izvairās no radušās soda naudas samaksas, tad RTU Ķīpsalas peldbaseina administrācija ir tiesīga liegt konkrētajam apmeklētājam turpmāk izmantot Sporta kompleksa pakalpojumus. Šādā gadījumā apmeklētājam samaksātā summa par iegādāto pakalpojuma veidu netiek kompensēta;
1.24. vienreizējās biļetes/abonementa iegāde, veselības apdrošināšanas polises izmantošana un sadarbības līgumu apstiprināšana apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot;
1.25. sporta kompleksa darbiniekiem ir tiesības atteikt klientam iegādāties vienreizēju apmeklējumu vai iegādāties / pagarināt abonementu, ja klients nav ievērojis šos noteikumus;
1.26. pakalpojumu izmantošanas kārtību nosaka “Sporta kompleksa “RTU Ķīpsalas peldbaseins” pakalpojumu izmantošanas noteikumi”.

2. Sporta kompleksa telpās AIZLIEGTS:
2.1. skriet;
2.2. lauzt, demolēt vai citādi bojāt Sporta kompleksa telpas, inventāru un citas ietaises; radušos zaudējumus par katru bojājuma gadījumu sedz pārkāpumu izdarījusī persona;
2.3. atrasties alkohola, narkotisko un citu psihotropo vielu ietekmē, kā arī šīs vielas lietot Sporta kompleksa telpās; Sporta kompleksa darbiniekiem ir tiesības uz aizdomu pamata iereibušo apmeklētāju izraidīt no Sporta kompleksa telpām;
2.4. skaļi uzvesties, lietot necenzētus vārdus, aizskart vai citādi traucēt vai ietekmēt pārējos Klientus vai personālu Sporta kompleksā;
2.5. smēķēt;
2.6. ievest jebkādus dzīvniekus Sporta kompleksā;
2.7. uz saunu akmeņiem un sildelementiem liet jebkāda veida šķidrumus;
2.8. fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus un līdzīgas darbības Sporta kompleksa telpās, kopēt vai citādi pavairot Sporta kompleksa materiālus bez RTU Ķīpsalas peldbaseins vadības rakstiskas piekrišanas;

3. Peldbaseinā stingri AIZLIEGTS:
3.1. lēkt peldbaseinā uz galvas vai uz kājām;
3.2. nirt;
3.3. kliegt un nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, maldinot glābējus;
3.4. personām, kuras neprot peldēt un ieradušās uz individuāliem apmeklējumiem, uzturēties peldbaseinā bez “uzročiem” vai “jostām”;
3.5. peldēties vai iet saunā, apzinoties savu vai bērnu slikto veselības stāvokli (sirds asinsvadu slimības, nobrāzumi, iesnas, galvas traumas, u.c.);
3.6. izmantot peldbaseinu, saunu, ja slimo ar ādas vai citām lipīgām slimībām, kā arī vaļēju brūču gadījumā, arī, ja ir uzlikti pārsēji.

4. Trenažieru zālē AIZLIEGTS:
4.1. patstāvīgi, bez sporta kompleksa personāla uzraudzības, darboties personām, kas jaunākas par 16 gadiem;
4.2. izmantot zāli baseina čībās vai kailām kājām;
4.3. izmantot jebkuru trenažieri, ja nav skaidras sapratnes, kā ar to rīkoties;
4.4. lietot paklājiņus kailām kājām;
4.5. ienest un lietot pārtikas produktus.

5. Aerobikas / klinšu kāpšanas zālē AIZLIEGTS:
5.1. lietot klinšu kāpšanas sienu apavos ar melnu zoli;
5.2. izmantot klinšu kāpšanas sienu bez instruktora klātbūtnes, ja nav pietiekošu zināšanu un pieredzes klinšu kāpšanā;
5.3. lietot klinšu kāpšanas sienu bez drošināšanas aprīkojuma pielietošanas;
5.4. izmantot aerobikas zāli basām kājām vai kaprona/poliamīda zeķēs.

Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, administrācija ir tiesīga anulēt abonementa kartiņu bez kompensācijas.

SPORTA KOMPLEKSA “RTU ĶĪPSALAS PELDBASEINS” PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

1. Ieiešana, iziešana, laika limits, laika patēriņš:
1.1. Vienreizējā biļete:
1.1.1. Klientam, iegādājoties vienreizējo RTU Ķīpsalas peldbaseina apmeklējuma biļeti Sporta kompleksa informācijas centrā, uzrādot čeku, jānodod kāda derīga personalizēta kartiņa (ķīla), lai saņemtu ģērbtuves skapīša atslēgu.
1.1.2. Kopējais uzturēšanās ilgums RTU Ķīpsalas peldbaseina slēgtajās telpās (neskaitot uzturēšanos publiskajā kafejnīcā, garderobē, veikalā, priekštelpā), no ģērbtuves skapīša atslēgas saņemšanas līdz tās atpakaļ nodošanas brīdim informācijas centrā:
apmeklējot lielo peldbaseinu, aerobikas ūdenī nodarbības, ārstnieciskās vingrošanas grupās bērniem, klinšu kāpšanu – 2 stundas;
apmeklējot peldētapmācību nodarbības – 1 stunda 30 minūtes;
apmeklējot trenažieru zāli, aerobikas zāles vai boksa nodarbības – 3 stundas 30 minūtes;
apmeklējot ārstniecisko vingrošanu grupās pieaugušajiem – 2 stundas 30 minūtes.
1.1.3. Uzturoties RTU Ķīpsalas peldbaseina slēgtajās telpās ilgāk par apmaksāto laiku, klientam jāpiemaksā € 0,10 (desmit centi) par katru papildus pavadīto minūti. Sporta kompleksa darbiniekam ir tiesības aizturēt klienta RTU Ķīpsalas peldbaseina informācijas centrā atstāto dokumentu līdz klienta veiktā apmeklējuma pilnīgai apmaksai.
1.1.4. RTU Ķīpsalas peldbaseina vienreizējās biļetes iegādi, RTU Ķīpsalas peldbaseina administrācija uzskata par šo noteikumu akceptu no klienta puses.
1.2. Abonementi (AB) peldētapmācībai:
1.2.1. AB īpašnieki uz nodarbību tiek ielaisti ne ātrāk kā 15 minūtes pirms apmeklējamās nodarbības sākuma.
1.2.2. AB īpašniekam informācijas centrā jānodod abonementa karte, lai saņemtu ģērbtuves skapīša atslēgu.
1.2.3. Personas, kuras nokavē nodarbību vairāk par 20 minūtēm, peldbaseinā var netikt ielaistas.
1.2.4. Nodarbības ilgums ir 40 minūtes. Pakalpojuma kopējais ilgums ir 1 stunda 30 minūtes (15 min. pirms nodarbības, 40 min. nodarbība, 35 min. pēc nodarbības) no ģērbtuves skapīša atslēgas saņemšanas līdz tās atpakaļ nodošanas brīdim informācijas centrā.

2. Abonementu (AB) iegādes un izmantošanas noteikumi:
2.1. Mēneša AB peldētapmācībai / koriģējošajai peldēšanai:
2.1.1. AB tiek pārdoti peldētapmācību apmeklējuma (1 – 4 reizes nedēļā) uz kalendāro mēnesi (no 1.-31. datumam).
2.1.2. Pērkot AB no mēneša:
1.-10.datumam (ieskaitot) – apmaksājami 100% no AB summas;
11.-20.datumam (ieskaitot) – apmaksājami 75% no AB summas;
21.- līdz mēneša beigām – apmaksājami 50% AB summas.
2.1.3. Abonementi jāpagarina savlaicīgi līdz tekošā mēneša beigām. Savlaicīgi nepagarinot abonementus nākamajam mēnesim, slimības vai citu iemeslu dēļ, administrācija nevar garantēt vietu grupā.
2.1.4. Slimības vai citu iemeslu dēļ neapmeklējot nodarbības, tās netiek pārceltas vai kompensētas.
2.2. Reižu AB lielā peldbaseina apmeklējumam:
2.2.1. 5x AB – izmantojams 60 dienu laikā.
2.2.2. 10x AB – izmantojams 90 dienu laikā.
2.2.3. 15x AB – izmantojams 120 dienu laikā.
2.2.4. Ja slimības vai citu iemeslu dēļ nav izmantotas visas apmeklējuma reizes, tad pēc AB derīguma termiņa beigām atlikušās nodarbības netiek pārceltas vai kompensētas.
2.2.5. Pakalpojuma kopējais ilgums ir 2 stundas no ģērbtuves skapīša atslēgas saņemšanas līdz tās atpakaļ nodošanas brīdim informācijas centrā.
2.2.6. AB netiek piesaistīts konkrētam cilvēkam, to var izmantot vairākas personas, arī vairākas personas vienā apmeklējuma reizē.
2.3. Reižu AB aerobikas ūdenī apmeklējumam:
2.3.1. AB 4 apmeklējumiem – izmantojams 1 mēneša laikā.
2.3.2. AB 8 apmeklējumiem – izmantojams 2 mēnešu laikā.
2.3.3. AB 12 apmeklējumiem – izmantojams 3 mēnešu laikā.
2.3.4. Ja slimības vai citu iemeslu dēļ nav izmantotas visas apmeklējuma reizes, tad pēc AB derīguma termiņa beigām atlikušās nodarbības netiek pārceltas vai kompensētas.
2.3.5. Pakalpojuma kopējais ilgums ir 2 stundas no ģērbtuves skapīša atslēgas saņemšanas līdz tās atpakaļ nodošanas brīdim informācijas centrā.
2.3.6. AB netiek piesaistīts konkrētam cilvēkam, to var izmantot vairākas personas, arī vairākas personas vienā apmeklējuma reizē.
2.4. Reižu AB trenažieru zāles apmeklējumam:
2.4.1. 10x AB – izmantojams 60 dienu laikā.
2.4.2. Ja slimības vai citu iemeslu dēļ nav izmantotas visas apmeklējuma reizes, tad pēc AB derīguma termiņa beigām atlikušās reizes netiek pārceltas vai kompensētas.
2.4.3. Pakalpojuma kopējais ilgums ir 3 stundas 30 minūtes no ģērbtuves skapīša atslēgas saņemšanas līdz tās atpakaļ nodošanas brīdim informācijas centrā.
2.4.4. AB netiek piesaistīts konkrētam cilvēkam, to var izmantot vairākas personas, arī vairākas personas vienā apmeklējuma reizē.
2.5. Reižu AB aerobikas / fitnesa zāles nodarbību apmeklējumam:
2.5.1. AB 4 apmeklējumiem – izmantojams 1 mēneša laikā.
2.5.2. AB 8 apmeklējumiem – izmantojams 2 mēnešu laikā.
2.5.3. AB 12 apmeklējumiem – izmantojams 3 mēnešu laikā.
2.5.4. Ja slimības vai citu iemeslu dēļ nav izmantotas visas apmeklējuma reizes, tad pēc AB derīguma termiņa beigām atlikušās reizes netiek pārceltas vai kompensētas.
2.5.5. Pakalpojuma kopējais ilgums ir 3 stundas 30 minūtes no ģērbtuves skapīša atslēgas saņemšanas līdz tās atpakaļ nodošanas brīdim informācijas centrā.
2.5.6. AB netiek piesaistīts konkrētam cilvēkam, to var izmantot vairākas personas, arī vairākas personas vienā apmeklējuma reizē.
2.6. Reižu AB ārstniecisko vingrošanu grupās nodarbību apmeklējumam:
2.6.1. AB 4 apmeklējumiem – izmantojams 1 mēneša laikā.
2.6.2. AB 8 apmeklējumiem – izmantojams 2 mēnešu laikā.
2.6.3. Ja slimības vai citu iemeslu dēļ nav izmantotas visas apmeklējuma reizes, tad pēc AB derīguma termiņa beigām atlikušās reizes netiek pārceltas vai kompensētas.
2.6.4. Pakalpojuma kopējais ilgums bērnu grupām – 2 stundas, pieaugušo grupām – 2 stundas 30 minūtes no ģērbtuves skapīša atslēgas saņemšanas līdz tās atpakaļ nodošanas brīdim informācijas centrā.
2.6.5. AB netiek piesaistīts konkrētam cilvēkam, to var izmantot vairākas personas, arī vairākas personas vienā apmeklējuma reizē.
2.7. Reižu AB klinšu kāpšanai:
2.7.1. AB 5 apmeklējumiem – izmantojams 2 mēneša laikā.
2.7.2. AB 10 apmeklējumiem – izmantojams 3 mēnešu laikā.
2.7.3. Ja slimības vai citu iemeslu dēļ nav izmantotas visas apmeklējuma reizes, tad pēc AB derīguma termiņa beigām atlikušās reizes netiek pārceltas vai kompensētas.
2.7.4. Pakalpojuma kopējais ilgums ir 2 stundas no ģērbtuves skapīša atslēgas saņemšanas līdz tās atpakaļ nodošanas brīdim informācijas centrā.
2.7.5. AB netiek piesaistīts konkrētam cilvēkam, to var izmantot vairākas personas, arī vairākas personas vienā apmeklējuma reizē.
2.8. Mēneša abonementi visām nodarbībām:
2.8.1. Visi mēneša abonementi izmantojami 1 mēneša laikā.
2.8.2. Ja slimības vai citu iemeslu dēļ konkrētajā mēnesī nav apmeklētas nodarbības, pēc AB derīguma termiņa beigām par nepameklēto laiku AB netiek pagarināts.
2.8.3. AB tiek piesaistīts konkrētam cilvēkam, to nevar izmantot citas personas.

3. Atlīdzība par inventāra bojājumu vai pazaudēšanu:
3.1. Par atslēgu nozaudēšanu un apzinātu inventāra bojāšanu, administrācija ir tiesīga iekasēt kompensāciju no klienta par nodarītajiem zaudējumiem šādā apmērā:
par nozaudētu vai salauztu skapīša vai seifa atslēgu – € 10,00 (desmit eiro);
par pazaudētu/neatgrieztu dvieli – € 10,00 (desmit eiro);
par citu RTU Ķīpsalas peldbaseina telpās esošo kustamo un nekustamo mantu bojājumu – pēc to bojājumu smaguma un mantu vērtības, atkarībā no gadījuma.

Par pakalpojumu izmantošanas noteikumu neievērošanu, administrācija ir tiesīga anulēt klienta abonementu bez kompensācijas.